14
THÁNG

Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:        6,240,000 VNĐ

Chi phí / tháng:       445,000 VNĐ

Chi phí / ngày:             14,857  VNĐ

Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                9,600,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            685,714 VNĐ

Chi phí / ngày:            22,857 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:            35,555 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

Đăng ký ngay

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:            12,283,000    VNĐ

Chi phí / tháng:          682,389   VNĐ

Chi phí / ngày:             22,746 VNĐ

 

28
THÁNG

Thời gian tập luyện:    28 THÁNG

Tổng chi phí:        28,190,000 VNĐ

Chi phí / tháng:      1,006,785 VNĐ

Chi phí / ngày:             33,559 VNĐ

Thời gian tập luyện:    3 THÁNG

Tổng chi phí:                1,950,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            650,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            21,667 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                3,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            550,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            18,333  VNĐ

Đăng ký ngay

 

14
THÁNG

Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                6,240,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            445,000 VNĐ

Chi phí / ngày:             14,857 VNĐ

Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                9,600,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            685,714 VNĐ

Chi phí / ngày:            22,857 VNĐ

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:            35,555 VNĐ

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:            12,283,000    VNĐ

Chi phí / tháng:          682,389   VNĐ

Chi phí / ngày:             22,746 VNĐ

 

28
THÁNG

Thời gian tập luyện:    28 THÁNG

Tổng chi phí:                28,190,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,006,785 VNĐ

Chi phí / ngày:             33,559 VNĐ

Thời gian tập luyện:    3 THÁNG

Tổng chi phí:                1,950,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            650,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            21,667 VNĐ

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                3,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            550,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            18,333 VNĐ

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

  GOLD PLATINUM RUBY

Không giới hạn thời gian luyện tập

Unlimited practice time

          

 

 

Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại Trung tâm

Join all Yoga and Group X classes at the Center

Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna )

Use after-workout relaxation service (sauna)

1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng

1 separate training session and nutrition counseling

Nước uống miễn phí

Free drinking water

Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.

High-class sports towel service.

 

 Có tủ để giữ đồ tư trang cá nhân dành cho Khách hàng

There are lockers to keep personal belongings for customers

Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ chính)

Bring 1 relative to practice with (accompanying person is served as main card benefit)

   

Miễn phí xà bông dùng tắm gội

Free soap for bathing

01 lần chuyển nhượng mất 30% phí chuyển nhượng và tối đa chuyển nhượng chỉ 1 lần.

01 transfer takes 30% transfer fee and maximum transfer only 1 time.

Được ưu tiên giữ chỗ lớp Yoga và GroupX trước 1 ngày

Priority reservation for Yoga and GroupX classes 1 day in advance

   

Được tặng 10 buổi PT (đối với gói Ruby 28 tháng) 

Get 10 free PT sessions (for 28-month Ruby package)

     

Giữ xe miễn phí tại Trung tâm (không quá 4 tiếng)

Free parking at the Center (no more than 4 hours)