Thời gian tập luyện:    12 THÁNG

Tổng chi phí:                11,040,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            920,000 VNĐ

Chi phí / ngày:           30, 666 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:            35,555 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            62,000 VNĐ

Đăng ký ngay

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:            14,863,000   VNĐ

Chi phí / tháng:          822,722  VNĐ

Chi phí / ngày:             27,524 VNĐ

 

24
THÁNG

Thời gian tập luyện:    24 THÁNG

Tổng chi phí:        31,009,000 VNĐ

Chi phí / tháng:      1,107,465 VNĐ

Chi phí / ngày:             36,915 VNĐ

 

24
THÁNG

Thời gian tập luyện:    24 THÁNG

Tổng chi phí:                58,000,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            2,416,667  VNĐ

Chi phí / ngày:             80,556 VNĐ

Thời gian tập luyện:    12 THÁNG

Tổng chi phí:               11,040,000 VNĐ

Chi phí / tháng:           920,000 VNĐ

Chi phí / ngày:             30, 666 VNĐ

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                6,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,066,666 VNĐ

Chi phí / ngày:              35,555 VNĐ

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                4,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              47,777 VNĐ

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                1,860,000 VNĐ

Chi phí / ngày:              62,000 VNĐ

 

18
THÁNG

Thời gian tập luyện:    18 THÁNG

Tổng chi phí:                14,863,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            822,722  VNĐ

Chi phí / ngày:             27,524 VNĐ

 

24
THÁNG

Thời gian tập luyện:    24 THÁNG

Tổng chi phí:                31,009,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            1,107,465   VNĐ

Chi phí / ngày:             36,915        VNĐ

 

24
THÁNG

Thời gian tập luyện:    24 THÁNG

Tổng chi phí:                58,000,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            2,416,667  VNĐ

Chi phí / ngày:             80,556 VNĐ

  GOLD PLATINUM RUBY FAMILY

Không giới hạn thời gian luyện tập

Unlimited practice time

          

 

 

Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại Trung tâm

Join all Yoga and Group X classes at the Center

Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna )

Use after-workout relaxation service (sauna)

1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng

1 separate training session and nutrition counseling

 

Nước uống miễn phí

Free drinking water

Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.

High-class sports towel service.

 

 Có tủ để giữ đồ tư trang cá nhân dành cho Khách hàng

There are lockers to keep personal belongings for customers

Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ chính)

Bring 1 relative to practice with (accompanying person is served as main card benefit)

   

Miễn phí xà bông dùng tắm gội

Free soap for bathing

Được bảo lưu 3 lần thời hạn bảo lưu trong 12 tháng.

Reserved 3 times within 12 months.

01 lần chuyển nhượng mất 30% phí chuyển nhượng và tối đa chuyển nhượng chỉ 1 lần.

01 transfer takes 30% transfer fee and maximum transfer only 1 time.

 

Được ưu tiên giữ chỗ lớp Yoga và GroupX trước 1 ngày

Priority reservation for Yoga and GroupX classes 1 day in advance

     

Được tặng 10 buổi PT (đối với gói Ruby 24 tháng) 

Get 10 free PT sessions (for 24-month Ruby package)

       

Giữ xe miễn phí tại Trung tâm (không quá 4 tiếng)

Free parking at the Center (no more than 4 hours)

– Được tặng 24 buổi PT (đối với gói Family 24 tháng)
Get 24 free PT sessions (for 24-monthFamily package)

 

     
Voucher 40 lần sử dụng FnB ( trong vòng 120 ngày)      
Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại Trung tâm
(Join all Yoga and Group X classes at the Center)
     
01 lần chuyển nhượng mất 30% phí chuyển nhượng và tối đa chuyển nhượng chỉ 1 lần. (01 transfer takes 30% transfer fee and maximum transfer only 1 time.)      
Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna )
(Use after-workout relaxation service (sauna)
     
Được dẫn theo 4 người thân/ bạn bè đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ chính) Bring 4 relative to practice with (accompanying person is served as main card benefit)